Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Adikolos Adikolos

Find all blog entries created by Adikolos Adikolos. I2geo members can add a comment on any blog entry.

Najlepszy pomys? na koszulki


Druk cyfrowy koszulka odnosi si? do procesu drukowania graficznego / zdj?cie / tekst lub dowolny typ konstrukcji na koszulce przy u?yciu albo atramentowych lub kolorow? drukark? laserow?. Istnieje kilka sposobów, aby tego dokona? jednak mamy zamiar skupi? si? na drukowaniu z transferów T-shirt.

Metoda ta zaczyna si? przy u?yciu papieru transferu T-shirt. Jest to specjalny, papier powlekany, który jest przeznaczony do zadrukowania, a nast?pnie dociska si? do T-Shirt. Istniej? zasadniczo dwa rodzaje tego papieru; jeden za pomoc? na bia?ych i kolorowych tkanin lekkich i kolejny przeznaczony do ciemnego koloru koszulki.

Jest to ten sam proces, w którym mo?na kupi? papier do transferu T-Shirt w miejscach takich jak zszywki i Wal-Mart, a nast?pnie naci?nij go do T-Shirt siebie. Ró?nica polega na tym, dobre drukarki Koszulka u?ytku komercyjnego papieru transferu klasy i zastosowa? transfery do koszulkach stosuj?c handlowy naci?nij ciep?a. To po??czenie plus wiedza drukarki T-Shirt daje doskona?? patrz?c i trwa?? koszulce.

Istnieje wiele zalet i kilka wad niestandardowego druku cyfrowego T-Shirt za pomoc? przelewów.

Pierwsz? zalet? jest to, ?e je?li zajdzie taka potrzeba unikalne lub po prostu kilka Koszulki to ta metoda jest idealna. Aby wydrukowa? tylko to, czego potrzebujesz. Wiele procesów koszulki m? Skie, takie jak sitodruk wymagaj? minimalnej liczby koszul.

Kolejn? zalet? jest to, ?e mo?na mie? wydruk w pe?nym kolorze. Poniewa? projekt jest drukowany za pomoc? lasera koloru lub drukarki atramentowej jeste? w stanie mie? tyle kolorów, ile chcesz. Dzi?ki temu zdj?cia lub grafiki z wype?nie? gradientowych (mieszanie z jednego koloru lub odcienia na inny kolor lub odcie?) by? ?atwo wykorzystane.

Trzeci. Nie ma setup zaanga?owane. W przeciwie?stwie do sitodruku nie ma dodatkowego przygotowania potrzebne w druku przekazów cyfrowych T-shirt. Wystarczy dokona? obrazu wielko?? chcesz na koszulce. Nast?pnie "lustro" lub "flip" zadania drukowania, tak aby po wydrukowaniu na T-Shirt to b?dzie poprawna. Nast?pnie wydrukowa? i naci?nij przycisk.

I prawdopodobnie jedn? z najwi?kszych zalet tego typu drukowania T-Shirt jest to, ?e koszulki mog? by? personalizowane. Je?li szukasz spersonalizowanych koszulkach na wesele mo?na wydrukowa? jeden dla panny m?odej, jedn? dla matki panny m?odej, jeden dla druhna i dwa lub trzy dla druhen i innych osób zaanga?owanych.

Je?li masz zespó? mo?esz mie? swoje logo zespo?u z przodu wszystkich koszulkach, a nast?pnie ka?dej nazwy graczy i numerem na plecach. Lub je?li masz firm? i chcesz swoje logo z nazw? osoby lub pozycji w??czonych do logo, to jest ?atwe do zrobienia.

Jednak?e Najwi?ksz? wad? jest to, ?e nie ma bia?ego tuszu w tym sposobie drukowania. Tak wi?c, je?li by?y, aby wydrukowa? kanadyjsk? flag? na jasnoniebieskim T-Shirt flaga b?dzie czerwony i niebieski, a nie czerwony i bia?y. Jednak nie jest to papier transferu T-shirt zaprojektowany specjalnie do drukowania na ciemnych koszulkach, która rozwi?zuje ten problem.

Inn? wad? jest to, ?e je?li one nie s? odpowiednio myte, obraz mo?e zanika?. Najprostszym sposobem na unikni?cie tego jest, aby w??czy? koszulka na lew? stron? i umy? koszulce w zimnej wodzie z dodatkiem ?agodnego detergentu, bez wybielania lub bielenia dodatków lub p?ynu do p?ukania tkanin. Nast?pnie powiesi? T-shirt do wyschni?cia.

Teraz chcia?bym wspomnie?, ?e w tym artykule nie cz??ciej ni? druk przelewu koszulka na ekran drukowania. sitodruk ma dwa odr?bne ?wiadczenia. Jeste? w stanie korzysta? z bia?ego atramentu, a atrament do sitodruku zosta? zaprojektowany specjalnie dla tkaniny.

Na zako?czenie drukowania bia?y lub jasny kolor Koszulki pomoc? przelewów T-shirt jako metoda druku koszulka pozwala na elastyczno?? i op?acalno?? dla drukowania Koszulki, które wymagaj? wielu kolorów, personalizacja lub mniejsz? ilo?? koszul.
 

0 Comment(s) to "Najlepszy pomys? na koszulki"