Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

silver lombard

Find all blog entries created by silver lombard. I2geo members can add a comment on any blog entry.

Mourinho va thuc hu chuyen bo Mu

Mourinho và th?c h? chuy?n b? MU

Ch?c h?n nhi?u ng??i quan tâm ??n bóng ?á ??u bi?t Jose Mourinho - HLV tr??ng c?a MU. Ông ???c nh?c ??n là m?t nhà c?m quân tài ba v?i nh?ng tính cách khác bi?t. Th?t v?y, khó có th? tìm ???c m?t ng??i ?àn ông trong bóng ?á hi?n ??i ? ??u c? hai c?c yêu và ghét nh? Jose Mourinho. Nhà c?m quân ng??i B? ?ào Nha này r?t ???c m?i ng??i ng??ng m?, kính n? nh? chính tài n?ng c?a b?n thân, nh?ng c?ng chính v? v?y mà ông c?ng d? b? ghét. ?úng nh? ng??i ta nói không có th? gì có th? hoàn m? t?t c? các m?t ???c. C?p nh?t tin t?c bóng ?á tr?c ti?p nhanh nh?t và m?i nh?t Ông là ng??i có quan ?i?m cá nhân và khá b?o th?, m?t khi ?ã quy?t ??nh làm ?i?u gì s? không t? m?i th? ?? ??t ???c m?c ?ích cu?i cùng. Trong 3 mùa gi?i t?i Real Madrid, HLV Mourinho ?ã cho m?i ng??i th?y t?t c? tính cách và suy ngh? th?c s? c?a ông, ông s?n sàng và luôn h?t lòng c?ng hi?n.


HLV Mourinho


Trong 3 n?m ?ó, ông ?ã cho th?y nh?ng hào quang trên sân c?, ý chí quy?t th?ng b?n b? và c? nh?ng góc t?i t?m nh?t trong công vi?c c?a mình. Ông ???c m?i ng??i nh?n xét là s? h?u 3 tính cách h?c ám là ái k? - x?o quy?t - thái nhân cách. Tính cách ??u tiên là ông “yêu b?n thân m?t cách thái quá”, ??n m?c n?u có ai ?ó coi th??ng ông, ông s? không n? nang gì c?. Th?t v?y, khi Barca ch?n Pep mà không ph?i Mourinho làm HLV tr??ng sau s? ra ?i c?a Frank Rijkaard n?m 2008, ông ?ã r?t c?m ph?n, nuôi chí ph?c thù. Và ông ?ã tr? thù thành công, giúp Inter ?ánh b?i Barca t?i Champions League 2010. 

Ông ???c m?i ng??i ?ánh giá là ng??i r?t coi tr?ng cái tôi. Nh?n ??nh soi kèo bóng ?á S? t? tin c?a ông khi?n m?i ng??i không kh?i ng??ng m?. Ông ?ã tuyên b? mình là “Ng??i ??c bi?t” ngay trong bu?i h?p báo ra m?t n??c Anh. Và t? ?ó ??n nay, bi?t danh này qu? ?úng nh? cái tên c?a nó. Mourinho th?t ??c bi?t, ??c bi?t 1 cách l? th??ng. Ông th? hi?n b?n l?nh và tài n?ng ?i?u quân v?i th? gi?i b?ng nh?ng d?u ?n khó có th? phai m?.

Không ch? v?y, Mourinho còn ???c bi?t ??n là 1 ng??i qu? quy?t, khôn l?i. Ông ?ã d?n d?t ??i bóng và ?ánh ?? ???c Valdano ??ng th?i ?ánh b?i Barca ?? lên ngôi t?i La Liga. Nhi?u ng??i t? ra tò mò v? chi?n thu?t mà Mourinho s? d?ng trong nh?ng tr?n ??u quan tr?ng. Mourinho luôn ???c ?ánh giá cao, ??n n?i ông th??ng ???c m?i ng??i so sánh v?i Machiavelli t? tr??c khi ông ??n v?i th? ?ô c?a Madrid và ngay c? sau khi ông r?i ?i, m?i ng??i v?n bàn tán v? nó. Tinh th?n hi?u chi?n, hi?u th?ng c?a ông luôn nh?n ???c s? quan tâm l?n t? m?i ng??i. Khi d?n d?t Real Madrid, ông ?ã th? hi?n nh?ng ph?m ch?t Machiavelli th?c th?. B?i tính cách th?ng th?n và quy?t ?oán c?a mình, có khá nhi?u c?u th? Real b? HLV Mourinho g?t b? n?u không th? hi?n t?t.

??c bi?t ph?i k? ??n ??i tr??ng Iker Casillas, anh ?ã b? ông ??y v? hàng gh? d? b?, nh??ng ch? cho tài n?ng tr? Adan. Trong nhi?u tr??ng h?p, hành ??ng thái quá c?a Mourinho ?ã d?n ??n nh?ng h?u qu? không mong mu?n. Ông ???c gán v?i thu?t ng? “thái nhân cách”. Ch?ng thái nhân cách có bi?u hi?n là vi?c ng??i ta thi?u ?i s? th?u c?m hay ân h?n v?i ng??i khác. HLV Mourinho th??ng cho th?y ?i?u ?ó ? mùa gi?i ??u tiên và mùa gi?i cu?i cùng ông c?m quân ??i bóng Real Madrid. Có l?n, Phó ch? t?ch c? c?a Barcelona, Alfons Godall ?ã t?ng g?i HLV Mourinho 1 l?n nh? v?y vào n?m 2012 và Mourinho không h? thích thú v?i ?i?u này.


HLV Mourinho và các c?u th? ??i bóng MU


Tr??c hàng lo?t tin ??n v? vi?c HLV tr??ng c?a MU - Mourinho r?i ??i bóng. M?i ?ây, HLV này ?ã kh?ng ??nh nh?ng thông tin trên báo chí là sai s? th?t và hoàn toàn nh?m nhí. Ông cho bi?t b?n thân r?t mong mu?n ???c gia h?n h?p ??ng và g?n bó v?i ??i bóng thành Manchester thêm nhi?u mùa gi?i n?a. Tr??c ?ó, HLV ng??i B? ?ào Nha ?ã kí b?n h?p ??ng 3 n?m v?i ??i ch? sân Old Trafford. Hi?n t?i, h?p ??ng còn th?i h?n ??n tháng 6/2019. Nh?ng ?ã có m?t tin ??n n? ra, hàng lo?t các t? báo ? Anh ??a tin, Mourinho ?ang nuôi ý ??nh chia tay MU vào cu?i mùa gi?i này.

Tin ??n này ?ã nhanh chóng ??n tai Ng??i ??c bi?t, trong bu?i h?p báo tr??c tr?n g?p Derby t?i FA Cup, HLV ?ã chia s? v? t??ng lai c?a ông v?i ??i bóng MU. Ông th?ng th?n chia s? r?ng ??ng nên tin nh?ng tin t?c không ?úng s? th?t trên báo. T?ng H?p Link Sopcast Xem Bóng ?á Trên 8bongda Các Tr?n ??u Hot Nh?t ???c bi?t, trong bài phát bi?u khi m?i ??n d?n d?t MU, HLV Mourinho ?ã t?ng nói s? ch? ra ?i m?t khi CLB MU mong mu?n ?i?u ?ó. Mà hi?n MU ch?a có ý ki?n gì, chính vì v?y, b?n thân ông không có ý ??nh r?i ??i bóng thành Manchester.

Ông cho bi?t thêm, m?c tiêu hi?n t?i là làm vi?c lâu dài ? MU, nâng cao thành tích ??i bóng và mang v? sân Old Trafford thêm nh?ng danh hi?u h?n n?a. Ông kh?ng ??nh l?i r?ng ch?ng lý do gì khi?n ông r?i kh?i ??i bóng c?. ???c bi?t, h?p ??ng gi?a ông và CLB m?i trôi qua n?a th?i h?n, còn quá s?m ?? nói v? t??ng lai. BL? Qu? ?? ?ã lên k? ho?ch ký m?i 5 n?m v?i Mourinho. T?ng tr? giá h?p ??ng lên ??n 65 tri?u b?ng. M?c l??ng c?a nhà c?m quân ng??i B? ?ào Nha s? ???c gi? nguyên (250.000 b?ng/tu?n). Tuy nhiên, ông s? có thêm nhi?u l?i ích h?n n?u CLB ?o?t ???c nh?ng gi?i th??ng l?n và ??ng ? v? trí cao trên BXH Premier League.


0 Comment(s) to "Mourinho va thuc hu chuyen bo Mu"