Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Pomůcky učitele při výkladu - několik příkladů.

Několik vzorových příkladů pomůcek, které může učitel využít při výuce matematiky. Různá témata.

Definiční obor a obor hodnot funkce sinus

Definiční obor a obor hodnot funkce sinus - pomůcka učitele. Figura obsahuje graf funkce y = a.sin(b.x). Je možno plynule měnit parametry a, b a definiční obor funkce táhnutím za ovladače, figura překresluje graf, definiční obor a obor hodnot funkce.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download

Definiční obor a obor hodnot kvadratické funkce.

Definiční obor a obor hodnot kvadratické funkce - pomůcka učitele. Figura vykresluje graf kvadratické funkce y = ax2 + bx, kde a, b jsou editovatelné číselné parametry. Na osách je znázorněn definiční obor a obor hodnot. Uživatel může měnit definiční obor taháním za krajní body úsečky na ose x a pozorovat změny oboru hodnot.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download

Vektor a jeho umístění

Vektor a jeho umístění - pomůcka učitele. Figura obsahuje dva vzájemně nezávislé objekty: vektor a mnohoúhelník. Dále obsahuje obraz mnohoúhelníka v posunutí o tento vektor. Figura slouží k předvedení rozdílu mezi vektorem a jeho umístěním: Při uchopení vektoru myší mimo jeho krajní body a táhnutí se obraz mnohoúhelníka nepohybuje, zatímco při táhnutí za krajní bod vektoru (nebo vrchol u vzoru) se obraz přemísťuje (nebo deformuje). V prvním případě se mění pouze umístění vektoru, nikoliv vektor jako takový (posunutí je dáno vektorem a jestliže se poloha obrazu nemění, nemůže se měnit posunutí a tudíž ani vektor posunutí). Uchopením za krajní bod vektoru se již poloha obrazu mění, mění se tedy i vektor.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download

Úhly vedlejší a vrcholové

Úhly vedlejší a vrcholové - pomůcka učitele. Figura pojmenovává úhly vrcholové a vedlejší. Lze měnit vzájemnou polohu různoběžek (např. libovolnou z přímek otáčet) a tím nahlížet na obrázek z různých pohledů.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download

Trojúhelník a jeho prvky.

Trojúhelník a jeho prvky - pomůcka učitele. Figura zobrazuje výšky, těžnice, střední příčky, osy stran a úhlů trojúhelníka. Lze plynule měnit tvar trojúhelníka (v ostroúhlý, rovnostranný apod.) a u těchto jeho prvků pozorovat změny.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download

Rozklad hranolu do tří jehlanů

Rozklad hranolu do tří jehlanů - pomůcka učitele. Názorný otočný obrázek, z něhož je patrné, že trojboký hranol lze rozložit do tří shodných jehlanů. Použitelné pro osvětlení odvození vzorce pro výpočet objemu jehlanu ze vzorce pro objem hranolu.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download

Snadná a nesnadná výška rovnoběžníka

Snadná a nesnadná výška rovnoběžníka - pomůcka učitele. Ve figuře uživatel pomocí ovladače otáčí rovnoběžníkem, na němž jsou znázorněny obě jeho výšky. Uživatel si může nastavit libovolný tvar rovnoběžníka. Figura má pomoci žákům, kterým činí potíže správně sestrojit obě výšky rovnoběžníka, protože mají potíže s akomodací. Jedna výška rovnoběžníka se jim rýsuje snadno, protože je svislá, druhá se hledá obtížněji.

Preview of the Resource in Action

Open or Download This File:

Download