Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Pavel Pech

Find any curriculum collections in the list below.

Curriculum Collections

Kuželose?ky kolem nás
P?íklady kuželose?ek v architektu?e kolem nás. Uvedené obrázky jsou z mnou vedené diplomové práce D. Koudelková: Kuželose?ky kolem nás, Pedagogická fakulta Jiho?eské univerzity v ?eských Bud?jovicích, 2006.
Řez trojbokého hranolu.
Sestrojte řez trojbokého hranolu ABCA´B´C´ rovinou: a) která je rovnoběžná s rovinou ABC a prochází daným vnitřním bodem X hrany BB´; b) která je rovnoběžná s rovinou ACC´ a prochází daným vnitřním bodem Y podstavy ABC; c) která je rovnoběžná s rovinou ABC´ a prochází daným vnitřním bodem Z trojúhelníku AA´C´.

Řez kvádru rovinou.
Zadání: Sestrojte řez kvádru ABCDEFGH rovinou, která prochází přímkou BG a je rovnoběžná s přímkou a) CH; b) CP. Přitom bod P je vnitřní bod hran AD; c) CQ. Přitom bod Q je vnitřní bod hrany EH.
Řez krychle rovinou č.1
Zadání: Body K, L, M, N jsou po řadě středy hran AB, AD, AE, GH krychle ABCDEFGH. Bod P je bodem hrany BC, |BP|:|PC| = 1:2. Sestrojte řez krychle rovinami HKP, LMN, KLN
Řez krychle rovinou, vytvoření mnohoúhelníka shodného s řezem.
Je dána krychle ABCDEFGH (a=4 cm). Body P a Q jsou po řadě středy hran BC a EH. Sestrojte mnohoúhelník shodný s řezem krychle rovinou APQ, ACQ, CGQ, ACF, ACG.

Collections 1 - 5 of about 5
1